Algemene Voorwaarden van Merlia

Door af te spreken bij Merlia ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 1. Een persoonlijk traject wordt gestart met een intakegesprek. Bij vervolg stelt Merlia een wettelijk verplicht zorgplan op, dat de cliënt krijgt toegestuurd en dat digitaal wordt opgeslagen.
 2. Het uurtarief van een consult bij Merlia kan variëren, om Merlia voor iedereen beschikbaar te maken. Welke tariefgroep van toepassing is wordt afgesproken, op basis van vertrouwen (zie tarieven). De intake wordt ook gefactureerd volgens het afgesproken tarief.
 3. Op verzoek is een bezoek aan huis mogelijk, voor dit uurtarief. Reiskosten bedragen 65 cent per kilometer enkele reis gerekend vanaf Notestraat 4 in Goes.
 4. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 2 werkdagen van te voren) af te zeggen, anders wordt de helft van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 5. Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden.
 6. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Eventuele incassokosten als gevolg van een te late betaling worden in rekening gebracht bij de cliënt.
 8. Doordat de therapeute (lees NFG erkend therapeute en psychologe) is aangesloten bij de beroepsorganisatie NFG kan in veel gevallen de kosten van een consult (deels) worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Het door NFG ter beschikking gestelde overzicht is ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien de cliënt vooraf zekerheid wil hebben over mogelijke vergoeding van een consult, dan dient men zelf navraag te doen bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij (m.b.v. AGB codes op de website).
 9. De therapeute is gehouden te handelen conform de NFG regelgeving.
 10. De cliënt verplicht zich relevante informatie aan de therapeute te verstrekken.
 11. De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 12. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 13. Tijdens een consult kan de therapeute de cliënt vragen naar persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie en/of het cliëntendossier.
 14. De therapeute zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Alleen met toestemming van de cliënt wordt informatie verstrekt aan derden of gebruikt voor overleg en anoniem bij visitatie.
 15. De therapeute houdt zich aan de wettelijke eis om bij calamiteiten melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 16. De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
 17. De therapeute kan geen enkele garantie geven over de effectiviteit van de behandelingen. Derhalve is het uitgesloten om geld terugvragen indien het gewenste resultaat uitblijft.
 18. De therapeute verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut(e) of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 19. De behandelingen worden gegeven als natuurgeneeskundig therapeute.
 20. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen.
 21. De therapeute kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeute zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 22. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeute en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
 23. Een consult bij betreffende therapeute vervangt op geen enkele wijze behandeling in het reguliere medische circuit. Raadpleeg bij ernstige fysieke of mentale klachten altijd de (huis-)arts. Blijf medicatie gebruiken volgens voorschrift van de arts.
 24. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor eigen handelen. De behandelaar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermeende nadelige gevolgen voortkomend uit een advies of consult.
 25. De therapeute is tevens geaccrediteerd als Journey Practitioner.
 26. Voor een Journey wordt een afspraak van 3 uur gepland. Voor kinderen is dit ruim een uur. Tieners 1 tot 2 uur.
 27. Het vaste tarief voor een Journey bedraagt € 225,= (afspraak van 3 uur, voor Merlia ca. 4 uur). Voor kinderen en tieners geldt het afgesproken uurtarief.
 28. Drink veel water na iedere behandeling om de geproduceerde afvalstoffen te helpen afvoeren.
 29. Bij minderjarige kinderen zijn beide ouders verplicht het toestemmingsformulier te tekenen, dat het kind bij Merlia behandelingen mag ondergaan.
 30. Bij behandeling van minderjarige kinderen dient een ouder/verzorger aanwezig te zijn. Wanneer voor de privacy van het kind besloten wordt de behandeling uit te voeren zonder de aanwezigheid van de ouder/verzorger, dan dient de ouder/verzorger daarvoor toestemming te verlenen, middels een handtekening.
 31. Merlia staat geregistreerd voor de WTZA (Wet Toetreding Zorg Aanbieders).
 32. Merlia maakt gebruik van een erkend Premium KMS systeem (kwaliteitsmanagementsysteem) via Quality in Care. Dit Premium KMS is goedgekeurd en mag het officiële KIWA logo dragen (KIWA is een keuringsinstituut). Daarmee beschikt Merlia over een herkenbaar en erkend keurmerk. Een toegestaan alternatief voor een SKJ-registratie.
 33. Bij langere afwezigheid van de therapeute luidt het advies om op tijd contact op te nemen met de huisarts, een praktijkondersteuner of de crisisdienst.
 34. Indien onverwachts aan de orde is er een waarnemingsovereenkomst bij langdurige ziekte, overlijden of plotselinge beëindiging van de praktijk Merlia geregeld.
 35. Wkkgz: Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html